Föreningen Vi är Valsta har beviljats statsbidrag för att motverka segregation och otrygghet i Valsta.
– Anslaget ger oss möjlighet att ta hjälp av specialister på socialt hållbar stadsplanering. Tillsammans kommer vi sätta en långsiktig utvecklingsstrategi, istället för att göra enstaka punktinsatser, säger Lola Svensson, samordnare för social hållbarhet på SigtunaHem.

Det är myndigheten Delegationen mot segregation, ”Delmos”, som står bakom bidraget. Genom att bygga och sprida kunskap, främja samverkan och ge ekonomiskt stöd bidrar Delmos till att insatser mot segregation får bättre effekt. Redaktionen på Vi är Valstas hemsida stämde träff med projektgruppen för att få veta mer.

Lola Svensson, varför behöver Valsta denna ”större insats”?
– Förra året genomförde Vi är Valsta en enkätundersökning som visar att endast 10 procent av Valstaborna känner sig helt trygga i sitt eget centrum. Det är en siffra långt under rikssnittet och som säger att vi på allvar måste gå till botten med de brister som hindrar en positiv utveckling.

Vilka nya möjligheter ger bidraget?
– Med större medel kan vi ta hjälp av Urban Utveckling, specialister på socialt hållbar stadsplanering och med erfarenhet av liknande uppdrag. Tillsammans kommer vi ta fram ett stort kunskapsunderlag, baserat på dels djupintervjuer med invånare, dels studier av liknande områden. Att utgå från kunskap, snarare än att göra enstaka punktinsatser, är avgörande för en långsiktigt hållbar utvecklingsstrategi.

Kan du ge exempel på en trygghetsaspekt ni vill djupdyka i?
– Vi vill bland annat undersöka hypotesen om att en förtätning, och därmed ökade flöden av människor, skulle skapa trygghet. Det skulle dessutom ge förutsättningar för bättre närservice och möjlighet för invånarna att göra bostadskarriär. Att skapa ett mer levande och välfungerande centrum är oavsett jätteviktigt, eftersom en mycket hög andel av Valstas kvinnor känner sig otrygga här.

Kommer ni även undersöka möjligheten att bygga ihop Valsta med närliggande områden?
– Absolut, det är en strategi som har använts för att minska segregationen i flera miljonprogramsområden runt om i Stockholm.

Hur kommer Valstaborna involveras i arbetet?
– Arbetet tar avstamp i de boendes upplevelser genom att vi analyserar både Vi är Valstas enkät och kommunens stora medborgardialog från 2019. Vi kommer också komplettera med djupintervjuer med boende som är engagerade i föreningsliv. Dessutom består ju Vi är Valsta delvis av medlemsföreningar – som utgörs av boende och aktiva i kommundelen – och de kommer också kunna bidra med värdefull kunskap.

Hur kan vi löpande ta del av vad som händer inom projektet?
– Arbetet kommer att kommuniceras här på Vi är Valstas hemsida samt eventuellt i vårt nätverk för fastighetssamverkan och Vi är Valstas medlemsorganisationer.

Slutligen, hur ser tidplanen ut?
– Vi har redan börjat samla in kunskap. Vi studerar rörelsemönster, inventerar gångstråk och samlingsplatser, dokumenterar hur välbesökta butikerna i centrum är och om det finns ytor som skapar otrygghet. Vi tittar egentligen på allt som kan bidra till att göra centrum till det vardagsrum vi alla vill ha.